เมนูหลัก

ภส182การออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม, ภูมิสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต5 (2-6-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ภส112
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:002-301109C35305W    
  จันทร์15:00-18:002-301109L      
  ศุกร์13:00-16:002-301109L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา "ภูมิสถาปัตยกรรม"
Course Description
ศึกษาขั้นตอนและปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยใช้สัดส่วนและพฤติกรรมของมนุษย์ ในการออกแบบที่ว่างและรูปทรง รวมทั้งวิเคราะห์ที่ตั้ง การจัดความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน โดยเน้นแนวความคิดและการออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในเขตร้อนชื้น

Studies of architectural design processes and workshops; applications of human proportions and behavior for space and form design; site analysis; functional relationship diagram in fundamental architectural design; The focuses are on green architectural
concepts and design corresponding to tropical environments.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47