เมนูหลัก

พล222หลักการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
Basic Aquaculture Gentics
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว100 หรือ
ชว100
รายวิชาต่อเนื่อง:พล427
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00FT(ประมง) 1101106C1301264W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 2 ปี รหัส 61 และ 4 ปี รหัส 60
Course Description
หลักการพันธุศาสตร์เบื้องต้นที่ใช้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแบ่งเซลล์ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ กฎเมนเดล การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ การควบคุมการแสดงออกและการถ่ายทอดของยีนในสัตว์น้ำ โครโมโซมและการถ่ายทอดพันธุกรรมในสัตว์น้ำ

Basic Genetics for Aquaculture, Cell division, Gametogenesis, Mendelian Inheritance, Qualitative and Quantitative Inheritance, Gene expression, Chromosome and Genetic Inheritance in Aquatic animals.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47