เมนูหลัก

พล441สถิติเบื้องต้นและระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง
Basic Statistics and Research Methodology in Fisheries
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C52520W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00FT 1302106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 60
  02 ศุกร์10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C54540W    
  ศุกร์13:00-16:00FT 1302106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 60
 ชุมพร
  01 อังคาร13:00-15:00302716C21156W    
  อังคาร15:00-18:00204 ห้อง Lab คอม716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 321-15-6
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 404
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย กรรมการกำกับห้องสอบ 1
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น การประมาณค่าของประชากร การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (two-way ANOVA) การวิเคราะห์รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ความสำคัญของการวิจัยและกระบวนการวิจัย
การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยและการนำเสนอผลงาน รวมทั้งการวิเคราะห์และวิจารณ์ผลงานวิจัย
Scope of statistics, estimation of populations, estimation and hypothesis testing for means, one-way and two-way analysis of variance, analysis of research design, keys of research, research process, information system searching, research proposal
writing and presentation giving, research analysis and statistical software using.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47