เมนูหลัก

พล331โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
Aquatic Animal Nutrition and Feed Technology
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00FT 1101106C40400W    
  พุธ09:00-12:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.การประมง 4 ปี รหัส 62
  02 อังคาร10:00-12:00FT 1101106C20200W    
  ศุกร์09:00-12:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
อาจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.การประมง 2 ปี รหัส 63
Course Description
ความต้องการสารอาหารในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อวัยวะและการย่อยอาหารในสัตว์น้ำระยะต่าง ๆ เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำในระยะต่าง ๆ การควบคุมและจัดการคุณภาพอาหารสัตว์น้ำ มาตรฐานโรงอาหารผลิตสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิต

Nutritional requirements of economic aquatic animals; organs and digestive systems in each stage of aquatic animal development; Technology of feed formulations for aquatic animals in each stage; Quality control and management of
aquatic feed; Standard of aquatic feed plants; Technology of life feed production
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47