เมนูหลัก

ชป211ชีววิทยาของปลา
Biology of Fishes
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00FT(ประมง) 1101106C60591W    
  พุธ10:00-13:00Lab มีนวิทยา106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 60
  02 พุธ08:00-10:00FT(ประมง) 1101106C604812W    
  พฤหัสบดี10:00-13:00Lab มีนวิทยา106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 60
 ชุมพร
  01 จันทร์13:00-15:00403716C401624W    
  พฤหัสบดี16:00-19:00LAB1701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 240-16-24
สอบกลางภาค: 21 ส.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 404
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ความรู้เบื้องต้นทางกายวิภาคศาสตร์ ชีววิทยาของปลาและการจำแนกปลารวมถึงหน้าที่และการทำงานของแต่ละระบบในร่างกายสัตว์น้ำ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมของสัตว์น้ำ

Fundamental of anatomy, biology of fishes and fishes identifications, function and regulation in Aquatic animal’s body and physiology, influences of environment to aquatic animal behaviors.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47