เมนูหลัก

บช491สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting
สังกัดบริหารธุรกิจ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00ศร201_1125C1591590W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 501
9 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2507/1
9 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 503
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับสาขาวิชา การบัญชี ปี 4 เท่านั้น
 แพร่
  01 จันทร์13:00-16:00N209:811811C20191W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ
อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว
อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 419-19-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 5 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ศึกษาและอภิปรายมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเนื้อหาที่มุ่งเน้นความรู้ใหม่ หรือ ประเด็นที่น่าสนใจด้านการบัญชีการเงิน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Studying and discussing on financial reporting standards and accounting standards; accounting practices; discussing accounting topic based on case studies, article and literature; studying on new knowledge and interesting topic in financial accounting and accounting professional ethics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47