เมนูหลัก

สด101หลักการสื่อสารดิจิทัล
Principle of Digital Communications
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-17:00IC 106143C65632W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  02 อังคาร13:00-17:00IC 106143C65641W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  03 พฤหัสบดี13:00-17:00IC 106143C80746W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  04 อังคาร10:00-12:00IC 204143C46541W    
  ศุกร์10:00-12:00IC 204143L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานด้านการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล องค์ประกอบของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัล ประวัติศาสตร์และผลกระทบของการสื่อสารและการสื่อสารดิจิทัลที่มีต่อตนเองและสังคม แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ทำให้การสื่อสาร
ผ่านสื่อดิจิทัลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Basic principles of digital communications, communication components, communication process and interaction through digital communications, history and impacts of traditional and digital communications to individuals and society, concept and guideline for effective communication via digital media.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47