เมนูหลัก

สด102ความเข้าใจสี่อดิจิทัล
Understanging in Digital Media
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-17:0080-308147C65641W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  02 จันทร์13:00-17:0080-308147C68653W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  03 อังคาร13:00-17:00IC 106143C74740W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  04 ศุกร์13:00-15:0080-310147C46838W    
  ศุกร์15:00-17:0080-310147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.อุดมลักขณ์ ธรรมปัญญา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล วิวัฒนาการของสื่อดิจิทัล ประเภทองค์ประกอบและคุณลักษณะที่สำคัญของสื่อดิจิทัล , ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสื่อดิจิทัล, แนวโน้มของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสื่อดิจิทัล, การใช้สื่อดิจิทัลที่ถูกต้องและเหมาะสม

Basic principles of digital media, evolution of digital media, type, component and important characteristics of digital media, software, hardware, technics and tools for media creation, recent trends of digital media technology and innovation, appropriate use of digital media.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47