เมนูหลัก

สด103ทัศนศิลป์เพื่อการสื่อสารดิจิทัล
Visual for Digital Communications
สังกัดสารสนเทศและการสื่อสาร, การสื่อสารดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:สด282
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-17:00IC 106143C65632W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  02 ศุกร์13:00-17:00IC 106143C65641W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี บัวคลี่
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  03 จันทร์13:00-17:00IC 106143C74740W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (เท่านั้น)
  04 พุธ08:00-10:0080-308147C46541W    
  พุธ10:00-12:0080-308147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วิชญา โคตรฐิติธรรม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การสร้างสรรค์ภาพด้วยความรู้พื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี ทัศนศิลป์ การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบศิลป์ ทั้งรูปแบบกระบวนการวาดภาพพื้นฐาน และกระบวนการสร้างสรรค์ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าใจการใช้งานพื้นฐานผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อโดยใช้เทคนิควาดภาพ
การลงสี การไล่สี การแรเงา การตัดเส้น การนำไปใช้งาน สร้างสรรค์และสามารถจัดการไฟล์ต้นฉบับได้ให้ได้ภาพที่มีคุณภาพ และสามารถประยุกต์ทักษะต่างๆเพื่อใช้ให้เข้ากับเนื้อหาในการสื่อสารดิจิทัล
Basic, Principle, Theory, Practice related to visual art. Basic drawing, creating and painting digital art by using computer software. Understand and use the tools and techniques such as drawing, painting, shading, lighting, line weight,
creating mood and tone. Creating digital art and managing the quality of files. Adapting the skills of digital painting for digital communications.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47