เมนูหลัก

ชป311สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Aquatic Invertebrates
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00FT(ประมง) 1101106C70070W   CLOSED 
  พฤหัสบดี13:00-16:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
ศึกษา ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการด้านชีววิทยา ชีวประวัติบางประการ บทบาทในระบบนิเวศ ความหลากหลายและการจัดจำแนก กลุ่มสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังของมนุษย์อย่างรับผิดชอบและยั่งยืน

The course investigates biology, life history, ecology role, diversity and classification of aquatic invertebrate. The responsibility and sustain management of aquatic invertebrate resources.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47