เมนูหลัก

พล425การจัดการโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ
Aquatic Animals Hatchery Management
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00FT(ประมง) 1101106C30228W    
  พุธ10:00-13:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.การประมง 2 ปี รหัส 64
  02 พุธ08:00-10:00FT(ประมง) 1101106C40391W    
  ศุกร์13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.การประมง 4 ปี รหัส 62
Course Description
การเลือกสถานที่ รูปแบบ การออกแบบและระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นภายในโรงเพาะฟัก รูปร่างลักษณะของบ่อและองค์ประกอบ การบำรุงรักษาและแก้ปัญหาระบบต่าง ๆ ความเหมาะสม ถูกต้องและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในโรงเพาะฟัก อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในโรงเพาะฟัก การวางแผนการผลิตสัตว์น้ำ
รวมทั้งอาหารอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน อาหารและการให้อาหาร การปรับปรุงคุณภาพน้ำในโรงเพาะฟัก ระบบความปลอดภัยและมาตรฐาน GAP ในโรงเพาะฟัก การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำในโรงเพาะฟัก การขนส่งลำเลียงสัตว์น้ำและการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Location, types and hatchery design as well as hatchery system components, pond design and components, system maintenance and problem-solving, necessary operation and implement within hatchery, aquatic animals and live feeds production planning for aquaculture,
feed and feeding management, water quality control and management, biosecurity and good aquaculture practice (GAP) for aquatic animal hatchery, aquatic animal health management, transportation and field trip.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47