เมนูหลัก

ทน300เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2
Food Processing Technology 2
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทน201
รายวิชาต่อเนื่อง:ทน440, ทน462
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:30-09:30115 : 801801C15150W    
  ศุกร์13:00-14:00PL04804C      
  ศุกร์14:00-17:00PL01804L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
สำรองให้:เทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 315-15-0
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2563 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
เทคโนโลยีของเฮอร์เดิล การใช้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ การใช้ความร้อนแบบโอห์มิค และการใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ การใช้ความดันในการถนอมอาหาร การใช้อัลตร้าซาวด์ การใช้ความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหาร การแปรรูปอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หม้อฆ่าเชื้อและการทำงาน การแปรรูปอาหารด้วยการเอ็กซ์ทรูชัน

Hurdle technology; microwave heating; ohmic heating and pulsed electric field; high hydrostatic pressure for food preservation; ultrasound, food processing by application of heat; processing of food in hermetically sealed containers; retort and operation; food processing by extrusion.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47