เมนูหลัก

ศย321เศรษฐมิติพื้นฐาน
Fundamental Econometrics
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ศศ325 และ สต301
รายวิชาต่อเนื่อง:ศย422
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-11:30TBA(แพร่)TBAC431W    
  ศุกร์10:00-11:30N108:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน ชั้นปี 34-3-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 5 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N106:811
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐมิติ การใช้วิธีการทางสถิติ คณิตศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติ การสร้างแบบจำลองสมการถดถอยแบบธรรมดาและเชิงซ้อน โดยไม่ใช้เมตริกซ์
การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์สมการถดถอยกรณีตัวแปรเชิงคุณภาพ ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการสร้างสมการถดถอย
Fundamental of econometrics; statistic, mathematic, and economic method for economic analysis; econometrics modelling; non-matrix simple and multiple regression; parameter estimation; hypothesis testing;
qualitative variable analysis; problems and remedies for regression model.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47