เมนูหลัก

สศ210กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Farm Animals
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:สศ310, สศ372, สศ373
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:00AT 1412112C402119W    
  พฤหัสบดี13:00-14:00AT 1412112C      
  พุธ09:00-12:00AT 1203112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับสาขาสัตว์ปีก
  02 จันทร์13:00-14:00AT 1412112C402812W    
  พฤหัสบดี13:00-14:00AT 1412112C      
  อังคาร13:00-16:00AT 1203112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับสาขาการผลิตสุกร
  03 จันทร์13:00-14:00AT 1412112C48471W    
  พฤหัสบดี13:00-14:00AT 1412112C      
  พุธ09:00-12:00AT 1203112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์กริ่งกาญจน์ เจริญกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับสาขาโคนมและโคเนื้อ
Course Description
ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก เนื้อเยื่อพื้นฐานของร่างกาย ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน

Anatomical and physiological knowledge of mammals and avians, basic tissues of body, muscle and skeleton systems, circulatory system, respiratory system, digestive system, urinary system, endocrine and reproductive systems,
nervous system and sensory organ, integument system, immune system
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47