เมนูหลัก

ทอ300การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing 2
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ทอ464
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00EA 201103C42420W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การถนอมอาหารในลักษณะของการใช้ความร้อนในระดับต่ำหรือการไม่ใช้ความร้อน การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นวิทยุ เทคโนโลยีความดันสูง การใช้สนามไฟฟ้า ฯลฯ การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานในการแปรรูปและถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารแบบอัตโนมัติ การ
ออกแบบโรงงานผลิตอาหาร การทำความสะอาดและการสุขาภิบาล การจัดการน้ำและของเสีย
Uses of food preservation based on low level of heat treatment or non-thermal process, using of electromagnetic waves, radio wave, high pressure technology, pulse electric field, etc., use of hurdle technology in food processing
and preservation, automatic food process systems, food plant design, cleaning and sanitation, water and waste management.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47