เมนูหลัก

ทอ321การวิเคราะห์อาหาร
Food Analysis
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ทอ320
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00EA 201103C21210W    
  อังคาร13:00-16:00EA 409103L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์10:00-12:00EA 201103C19190W    
  ศุกร์13:00-16:00EA 409103L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
หลักการ วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์อาหารและสารอาหารทางกายภาพ ทางเคมีและทางจุลินทรีย์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์น้ำหนัก การไทเทรต การใช้สเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์โดยเทคนิคโครมาโทกราฟี เช่น ลิควิดโครมาโทกราฟีและแก๊สโครมาโทการฟี

Principles, method and techniques of qualitative and quantitative physical, chemical and biological analysed of food and food ingradeints. As well, the methods of analysis by gravimetric, volumetric and spectroscopy will be
discussed and demonstrated using various foods. Other analytical techniques specific to food such as and chromatography such as liquid and gas chromatography measurement will be presented.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47