เมนูหลัก

ทอ331มาตรฐานและกฎหมายของอุตสาหกรรมอาหาร
Standard and Laws in Food Industry
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00EA 201103C42420W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่ายอาหารของไทยและต่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหาร และกระบวนการผลิตอาหารบางชนิด มาตรฐานคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก

Laws and regulations related to food production and sales in Thailand and international market, i.e. food act, factory law, consumer protection act, public health act, labor law, mandatory requirement of certain food quality control and food processing, standard of food for exporting.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47