เมนูหลัก

ทอ332ระบบประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Assurance System
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00EA 201103C43421W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
เครื่องมือสำหรับการจัดการคุณภาพ หลักเกณฑ์และกรรมวิธีที่ดีในการผลิตอาหาร ความเป็นมา หลักการ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนการขอรับรองระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารระบบต่างๆ ได้แก่ GAP GMP HACCP ISO 9000 ISO 22000 BRC และอาหารอินทรีย์

Quality management tools, good manufacturing practice, historical background, principle, and application of food quality and food safety management systems, accreditation of food safety and quality management systems such as GAP, GMP, HACCP, ISO 9000, ISO 22000 BRC and organic foods.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47