เมนูหลัก

ทอ361การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
Entrepreneurship and Innovation in Food Industry
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00EA 201103C43421W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ประเภทของการประกอบการ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำธุรกิจขนาดเล็ก เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุน การเลือกทำเล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาษีอาการ เป็นต้น การเขียนแผนธุรกิจ การ
ประเมินความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก นวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้บริโภค ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นนวัตกรรม การคิดเชิงสร้างสรรค์และการสร้างความคิดที่เป็นนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมและตลาดอาหาร
Concepts of entrepreneurship, types of business, opportunity identification and assessment, the information for small business such as ways of financing a business, site selection, legal needs and taxation, etc., business plan
writing, methods of predicting the success of a small business, innovation involved in food industry from farm to consumer, samples of innovative food products, creative thinking and generating innovative ideas for food industry and market.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47