เมนูหลัก

ทอ362การตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
Industrial Food Marketing
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00EA 201103C43421W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
กระบวนการและกลไกทางการตลาดอาหาร ส่วนประสมและกลยุทธ์ทางการตลาดอาหาร การบริหารจัดการอย่างมีระบบในการตลาดอาหาร จริยธรรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร การประเมินพฤติกรรมของผู้บริโภค และแนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร

Food marketing process and mechanism, marketing mixes and strategies, systematic management in food marketing, Ethics and regulations related in food industrial business, consumer behavior evaluation and market trends of food products.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47