เมนูหลัก

ทอ490สัมมนา
Seminar
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00EA 201103C21210W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 พุธ08:00-10:00EA 206103C22211W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
เทคนิคการเตรียมความพร้อม และการนำเสนอสาระที่ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในชั้นเรียน

Preparation and presentation of current issues in food science and technology in class room.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47