เมนูหลัก

พช281เครื่องมือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเครื่องมือจับสัตว์น้ำ
Farm Tools for Aquaculture And Fishing Gears
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 ชุมพร
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00404716C251213W    
  ศุกร์13:00-16:00ปฏิบัติการ 1717L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจหน้าที่การทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น เครื่องยนต์เล็กทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำ เครื่องตีน้ำ เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ แทรกเตอร์ และอื่นๆ รวมถึงไฟฟ้าที่ใช้ภายในฟาร์มทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้ากำลัง
อุปกรณ์และเครื่องมือไฟฟ้ามอเตอร์ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับแต่งและแก้ไขข้อบกพร่องขั้นพื้นฐาน และสามารถบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
For students to know and understand the functionality of equipment in coastal aquaculture farm such as smaller engines both diesel and gasoline, pump, aerator, automatic feeder, tractor and other. Electricity used on the farm including
the electric light and power, electric motors and accessories. Equipment can be used effectively. Tune and fix can actually help a machine and maintaining accurate
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47