เมนูหลัก

พช323การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
Marine Shrimp Culture
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 ชุมพร
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-17:00307716C251213W    
  พฤหัสบดี09:00-12:00ปฏิบัติการ 1717L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ชนิดและชีววิทยาของกุ้งทะเลที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเลือกสถานที่ การก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การเตรียมบ่อการเลี้ยงกุ้ง การจัดการด้านอาหาร การจัดการคุณภาพน้ำในระหว่างการเลี้ยง การป้องกันและวิธีการรักษาโรค การจับกุ้งและการจำหน่าย
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ตลอดจนการเลี้ยงกุ้งระบบอินทรีย์ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่อการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน
Species and the biology of marine crustaceans that are important to the economy. Rearing the shrimp. The choice of location, construction of shrimp farm ponds, pond preparation, shrimp rearing food management, water quality
management, prevention and treatment, catching and selling shrimp, equipment and tools used in shrimp farming as well as organic shrimp. Respect for the environment and for sustainable shrimp farming
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47