เมนูหลัก

ทอ461การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation of Food
สังกัดวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์10:00-12:00EA 201103C20614W    
  เสาร์13:00-16:00EA209103L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการรับความรู้สึก ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการวัดผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบความชอบและการยอมรับ
การทดสอบเชิงพรรณนา การคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบชิม การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้แผนการทดลองแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
Importance of sensory evaluation of food, sensory attributes and the way we perceive them, factors influencing sensory verdicts, measuring responses, difference tests, affective tests, descriptive analysis techniques, selection and
training of panel members, experimental designs for sensory evaluation, application of sensory evaluation for product positioning.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47