เมนูหลัก

พช481การดำน้ำโดยใช้อุปกรณ์
Scuba Driving
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
หน่วยกิต3 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 ชุมพร
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:00304716C25718W    
  พุธ09:00-12:00ปฏิบัติการ 1717L      
  ศุกร์16:00-19:00ปฏิบัติการ 1717L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำและวิธีการใช้ ลักษณะของสภาพแวดล้อมใต้ทะเลและสัตว์ใต้ทะเลที่ควรรู้จัก สรีรวิทยาของมนุษย์ขณะอยู่ใต้น้ำ การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำน้ำ อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดจากการดำน้ำและการป้องกันแก้ไข การดำน้ำเพื่อการสำรวจและวิจัยทางทะเลเบื้องต้น

The general knowledge about diving, equipment and how to use it. The characteristics of underwater environments and marine fauna should know. Human physiology while underwater. Communicate and solve problems in diving. Potential
dangers of diving and prevention. Diving for Initial exploration and marine research.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47