เมนูหลัก

ทช342เทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง
Aquatic Biotechnology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว330
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-10:00TBA(แพร่)TBAC871W    
  พฤหัสบดี09:00-10:00TBA(แพร่)TBAC      
  พฤหัสบดี16:00-19:00ST210803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ประวัติและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ การจำแนกชนิดสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ สุขภาพสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ประมง กลิ่นรสและสีของผลิตภัณฑ์ประมง การยืดอายุและการเก็บรักษาสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมงการขนส่ง และอนาคตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
History and development of aquaculture biotechnology in theory eco-friendly practice, aquaculture stocks genetic improvement, identification and classification of aquatic animals, aquatic animal feed, aquatic animal health, fishery products,
flavours and pigments of fishery products, preservation of stocks and fishery products, quality control of fishery products, transportation, and future trends in biotechnological aquaculture, field study at organization of a public or private sector relevant to the course
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47