เมนูหลัก

ทช391สัมมนา
Seminar
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-09:00TBA(แพร่)TBAC651W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 36-5-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าและวิเคราะห์เรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อนำเสนอ และอภิปรายในชั้นเรียน เทคนิคในการเสนองาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ทันสมัย การนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาบูรณาการณ์ใช้ในการทำงานวิจัยภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา
Presentation of selected topics in biotechnology, enhance knowledge in agro-industrial biotechnology and related disciplines, research, presentation and discussion on current topics in biotechnology, knowledge application in research under supervision of advisor

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47