เมนูหลัก

ทช471การใช้ประโยชน์จากของเสียและการบำบัดมลพิษทางชีวภาพ
Waste Utilization and Bioremediation
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว330 และ ทช311
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00N207:811811C1064W    
  พฤหัสบดี16:00-19:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 45-5-0
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 105 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Course Description
ศึกษาประเภทแหล่งที่มาและเส้นทางของมลพิษ หลักการเบื้องต้นของการบำบัดมลพิษ การบำบัดสารมลพิษ การกระตุ้นทางชีวภาพ การเติมจุลินทรีย์เพื่อบำบัดสารมลพิษ การใช้พืชในการบำบัดสารมลพิษ การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต

Sources and causes of pollution, basic concepts in bioremendiation, Natural attenuation, biostimulation, bioaugmentation, phytoremediation, waste recycle and waste reduction in production processes

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47