เมนูหลัก

ทช271เทคโนโลยีชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Biotechnology and Local Wisdom
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-17:00TBA(แพร่)TBAC60060W   CLOSED 
  อังคาร08:00-12:00TBA(แพร่)TBAC      
  อังคาร13:00-17:00TBA(แพร่)TBAL      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
สำรองให้:มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทุกชั้นปี60-0-60
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย คุณค่า และสถานการณ์ของเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สาเหตุและผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ ทิศทางและนโยบายด้านการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนาคต

Meaning, values and situation of biotechnology and local wisdom, causes and effects on biodiversity loss, evolution, trends, policies, and applications of biotechnology and local wisdom, research development on biotechnology and local wisdom in the future

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47