เมนูหลัก

ชย460สัมมนาทางชีววิทยา
Biological Seminar
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, ชีววิทยาประยุกต์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:00TBA(แพร่)TBAL330W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์
สำรองให้:ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 43-3-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นทางชีววิทยา การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาโดยการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป หลักการนำเสนองานวิจัย การฝึกการนำเสนองานวิจัยด้วยปากเปล่า ต่อคณะกรรมการสอบ และการเข้าร่วมสัมมนาโดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญ

Scientific research methodology particularly in Biology, study scientific data from various sources, scientific report writing, analysis of biological data by using statistical program packages, oral presentation concepts, oral presentation
to the board of examination and seminars given by faculty members or guest speakers.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47