เมนูหลัก

กจ413สัมมนาทางการจัดการ
Seminar in Management
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00ศร201_1125C1431430W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ณัฏฐ์ณิชชา ขยาย
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับสาขาวิชาการจัดการ ปี 4
Course Description
ศึกษาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการจัดการ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และหาแนวทางแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา รวมถึงศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน พร้อมทั้งมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน

Study and apply the management theories for analyzing evaluating and finding solutions by case study. Additional study for class presentation, including discussion and brain storming under instructors’ supervision.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47