เมนูหลัก

กจ413สัมมนาทางการจัดการ
Seminar in Management
สังกัดบริหารธุรกิจ, การเงิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-10:30ศร201_1125C16015010W    
  พุธ10:30-12:00ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC402
29 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC402
26 ต.ค. 2565 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร 140 ห้อง EC303
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Course Description
ศึกษาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการจัดการ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และหาแนวทางแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา รวมถึงศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอในชั้นเรียน พร้อมทั้งมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน

Study and apply the management theories for analyzing evaluating and finding solutions by case study. Additional study for class presentation, including discussion and brain storming under instructors’ supervision.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47