เมนูหลัก

ชป232ชลธีวิทยา
Limnology
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00FT(ประมง) 1101106C60555W    
  จันทร์13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 60
  02 อังคาร13:00-15:00FT(ประมง) 1101106C60555W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00ฟาร์มประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 60
 ชุมพร
  01 อังคาร08:00-10:00306716C21174W    
  ศุกร์16:00-19:00303716L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
สำรองให้:การประมง ชั้นปี 221-17-4
สอบกลางภาค: 17 ม.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 716 ห้อง 405
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 405
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
ศึกษาแหล่งน้ำในพื้นดินประเภทต่าง ๆ เช่น ทะเลสาบ แม่น้ำ ลำธารหนอง บึง เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ผลของปัจจัยทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและธรณีวิทยาของแหล่งน้ำต่อการดำรงชีวิตและแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ
และระบบนิเวศ การจำแนกชนิดและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ รวมถึงศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อทรัพยากรแหล่งน้ำและการประเมินผลกระทบ
The study of inland waters; lakes; rivers; streams; marsh and swamps with special concern for the original theories; factors that influence the living populations within these waters. Understanding of the physical; chemical; biological
and geological factors of inland waters; and how these affect the distribution of organisms; aquatic ecosystem and productivity; Identifying aquatic organisms and their relationships, anthropogenic impacts assessment in inland water resources.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47