เมนูหลัก

ชป232ชลธีวิทยา
Limnology
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00FT(ประมง) 1101106C45414W    
  จันทร์09:00-12:00ภาคประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ. สาขาการประมง 4 ปี รหัส 61
  02 พฤหัสบดี13:00-15:00FT(ประมง) 1101106C45369W    
  ศุกร์09:00-12:00ภาคประมง106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ. สาขาการประมง 4 ปี รหัส 61
Course Description
ศึกษาแหล่งน้ำในพื้นดินประเภทต่าง ๆ เช่น ทะเลสาบ แม่น้ำ ลำธารหนอง บึง เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ผลของปัจจัยทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและธรณีวิทยาของแหล่งน้ำต่อการดำรงชีวิตและแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ
และระบบนิเวศ การจำแนกชนิดและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ รวมถึงศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อทรัพยากรแหล่งน้ำและการประเมินผลกระทบ
The study of inland waters; lakes; rivers; streams; marsh and swamps with special concern for the original theories; factors that influence the living populations within these waters. Understanding of the physical; chemical; biological
and geological factors of inland waters; and how these affect the distribution of organisms; aquatic ecosystem and productivity; Identifying aquatic organisms and their relationships, anthropogenic impacts assessment in inland water resources.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47