เมนูหลัก

จป211นิเวศวิทยาชายฝั่ง
Coastal Ecology
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C1101082W    
  ศุกร์12:00-15:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมง 4 ปี รหัส 60
Course Description
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลก ทวีป มหาสมุทร การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ลักษณะชายฝั่งที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และการดำรงชีวิตและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละระบบนิเวศ ความสัมพันธ์กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการเกิดมลพิษทางทะเล

Study on basic knowledge of the earth continents ocean and natural phenomenon. Different coastal characteristics and natural adaptation of living in each ecosystem. Impacts of human activities on marine environments and pollution.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47