เมนูหลัก

พล421การเพาะเลี้ยงกุ้ง
Shrimp Culture
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00FT(ประมง) 1101106C857510W    
  จันทร์13:00-16:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.การประมง 4 ปี รหัส 61
Course Description
ชนิดของกุ้งที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ หลักการเพาะและอนุบาลกุ้ง การนำความรู้ทางพันธุกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกุ้ง เทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อการจัดการด้านอาหารและการบำบัดน้ำ การจับกุ้ง โรค และวิธีป้องกันกำจัด แนวทางการจัดการการเลี้ยงแบบปลอดภัยทางชีวภาพ และเพื่อการเลี้ยงกุ้งแบบยั่งยืน

Economical shrimp species. Hatchery system. Application of genetic for shrimp culture. Managements for feed and feeding,water qualities,shrimp health and harvesting. Bio secure system for sustainable shrimp culture.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47