เมนูหลัก

พล423วิทยาต่อมไร้ท่อในสัตว์น้ำ
Endocrinology in Aquatic Animals
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:00-10:00FT(ประมง) 1101106C29290W    
  อาทิตย์10:00-13:00FT(ประมง) 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
นายเทพพิทักษ์ บุญทา
อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.สาขาการประมงเท่านั้น
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน การจำแนกประเภทฮอร์โมน การสังเคราะห์ฮอร์โมน กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน ฮอร์โมนที่ควบคุมการพัฒนาสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในปลา การใช้ประโยชน์ของฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Basic knowledge of the endocrine system and hormone, classification of hormones, hormone biosynthesis, mechanism of hormone action, endocrine regulation of gametogenesis in fish, use of hormones in aquaculture.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47