เมนูหลัก

รบ101รัฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Political Science
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:30N203:811811C40382W    
  พฤหัสบดี10:00-11:30N102:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 130-30-0
สอบกลางภาค: 2 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
2 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
  02 เสาร์12:00-15:00TBA(แพร่)TBAC1073W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 18-6-2
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รบ2ปี
Course Description
ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่ายของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิชารัฐศาสตร์กับศาสตร์ด้านต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ รูปแบบและระบบการเมืองการปกครอง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง
อุดมการณ์ทางการเมือง และการเมืองการปกครองท้องถิ่น
Concepts, history and the scope of the study of political science, and relationships between political science and other social sciences, political approach and theories, forms and systems of politics and governments, political institutions and processes,
political ideologies, and local politics and governance.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47