เมนูหลัก

รบ102การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
Introduction to Public Administration
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:รบ324, รบ421, รบ422
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:30208 : 801801C38380W    
  พฤหัสบดี13:00-14:30208 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 120-20-0
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
29 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
28 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 117 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
  02 จันทร์17:00-20:00TBA(แพร่)TBAC1073W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
สำรองให้:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 15-5-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 2ปี
Course Description
แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจ องค์การและการจัดการงานภาครัฐ กระบวนการบริหารองค์การ การบริหารนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และพัฒนาการและแนวโน้มของการศึกษาบริหารรัฐกิจ

Concepts and theories of public administration, organization and government management, organization process management, public policy management, relationships between public and private sector, human resource management, principle of new government management and
development and trends of public administration management studies.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47