เมนูหลัก

รบ103ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
Introduction to International Relations
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, รัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:รบ241, รบ441
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:30107 : 801801C40328W    
  ศุกร์08:00-09:30107 : 801801C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 20 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
  02 อังคาร17:00-20:00TBA(แพร่)TBAC660W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ องค์ประกอบและปัจจัยทางด้าน
การเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม และอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ ตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ และสถานการณ์ปัจจุบันที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
The study of meanings, origins, significances and scope of international relations; basic concepts and theories of international relations; tools and techniques for processing foreign policies; tools and techniques for processing foreign policies; structure of international system;
factors and components within the realms of diplomacy, military, economics society and ideology which affect to the international conflict or co-operations; in-depth cases of current situation in international relations contexts.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47