เมนูหลัก

สศ241การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตว์ปีก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:สศ351, สศ440, สศ451
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:30AT 1413112C18014832W    
  ศุกร์08:00-09:30AT 1413112C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
3 ก.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 112 ห้อง AT 1412
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 112 ห้อง AT 1412
13 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.บัญชา พงศ์พิศาลธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 พุธ08:00-11:00AT 1203112C1028W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษา รหัส 61 ที่เคยติด F เท่านั้น
Course Description
พัฒนาการของการเลี้ยงสัตว์ปีก กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานของสัตว์ปีก พันธุ์สัตว์ปีกชนิดต่าง ๆ และการผสมพันธุ์สัตว์ปีก อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก โรงเรือนและอุปกรณ์พื้นฐานของการเลี้ยงสัตว์ปีก หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ปีกชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ การตลาดสัตว์ปีก โรคสัตว์ปีกและการป้องกัน

Evolution of poultry farming, basic anatomy and physiology of poultry, various types of poultry and poultry breeding, poultry feed and feeding, poultry housing and basic equipments, basic principles regarding the production of various
types of poultry, poultry marketing, poultry diseases and prevention
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47