เมนูหลัก

สศ353การจัดการฟาร์มสุกร
Swine Farm Management
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลิตสุกร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สศ243
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:00AT 1203112C602040W    
  พฤหัสบดี10:00-11:00AT 1203112C      
  ศุกร์13:00-16:00ฟาร์มสุกร112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00ฟาร์มสุกร112L604812W    
  จันทร์10:00-11:00AT 1203112C      
  พฤหัสบดี10:00-11:00AT 1203112C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี
Course Description
อุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดของสุกร ระบบการผลิตสุกร พันธุ์สุกรและการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ การจัดเก็บบันทึกข้อมูลฟาร์มสุกร การจัดการสุกรพ่อแม่พันธุ์ แม่สุกรเลี้ยงลูก สุกรอนุบาล และสุกรขุน การจัดการด้านอาหาร น้ำ และของเสียจากฟาร์มสุกร
ตลอดจนการจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
Manufacturing industry and marketing of swine, swine production systems, swine breeding and modern management, recording management, management of boar and dry sow, lactating sow, nursery pigs, growing and finishing pigs,
feed and water management, swine waste management, including biosecurity management
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47