เมนูหลัก

สศ200โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น
Principles of Animal Nutrition
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: คม320 หรือ
คม320
รายวิชาต่อเนื่อง:สศ301, สศ302, สศ303, สศ305, สศ306, สศ400, สศ401, สศ402, สศ403
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร11:00-12:30ศร201_1125C1581508W    
  ศุกร์11:00-12:30ศร201_1125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
16 ม.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 112 ห้อง AT 1412
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 9 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 112 ห้อง AT 1413
9 มี.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 112 ห้อง AT 1412
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษารหัส61เป็นต้นไป
Course Description
โภชนะที่สำคัญต่อการดำรงชีพ การเจริญเติบโต การให้ผลผลิตของสัตว์ ระบบย่อยอาหาร การดูดซึม และความต้องการโภชนะของสัตว์แต่ละชนิด

Principles of essential nutrients for maintenance, growth, productivity of animals, animal digestive system, nutrient absorption and requirement of nutrients

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47