เมนูหลัก

สศ352การจัดการฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
Dairy and Beef Cattle Farm Management
สังกัดสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, โคนมและโคเนื้อ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:00AT 1203112C753144W    
  พฤหัสบดี08:00-09:00AT 1203112C      
  พฤหัสบดี13:00-16:00ฟาร์มโคนมโคเนื้อ112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: -
  02 พฤหัสบดี08:00-09:00AT 1203112C402614W    
  จันทร์08:00-09:00AT 1203112C      
  จันทร์13:00-16:00ฟาร์มโคนมโคเนื้อ112L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์07:00-23:00TBA(วิทย์)105C15312W    
  อาทิตย์07:00-23:00TBA(วิทย์)105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ สวก
Course Description
ธุรกิจของฟาร์มโคนมและโคเนื้อสมัยใหม่ การจัดทำแผนและการจัดการฟาร์มเชิงธุรกิจ การจัดการเลี้ยง การให้อาหาร และการสุขาภิบาลโคในระยะต่างๆของการให้ผลผลิต แนวทางการจัดการฟาร์มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเนื้อและนมที่อยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Business of modern dairy and beef cattle farm, farm business plan and commercial farm management, farming, feeding and health management in each stage of productivity, farm management approach to improve efficiency of milk and
meat production based on safety and environmental friendly
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47