เมนูหลัก

พส351เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน
Horticultural Biotechnology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:00PT307126C301911W    
  อังคาร13:00-16:00PT312126L      
  จันทร์11:00-12:00PT307126C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาพืชสวนประดับเท่านั้น
  02 อังคาร13:00-15:00Lec.พืชผัก116C30300W    
  จันทร์15:00-18:00LAB.พืชผัก116L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาสาขาพืชผัก รหัส 1-29
  03 อังคาร13:00-15:00Lec.พืชผัก116C30282W    
  ศุกร์11:00-14:00LAB พืชสวน123L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษาสาขาพืชผัก รหัส 30-57
  04 ศุกร์08:00-10:00Lec.ไม้ผล115C806911W    
  ศุกร์10:00-13:00Lab.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาไม้ผล
Course Description
ความหมาย ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพต่อพืชสวน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการเก็บรักษาพันธุ์พืช ขยายพันธุ์ การผลิต การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

Meaning of Biotechnologies, the importance of biotechnology on horticulture, the using of biotechnology for plant genetic preservations, pest and disease control, propagation, production and breeding of horticultural crops.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47