เมนูหลัก

พส410ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า
Commercial Cut Flower Production
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:00อาคาร 77122C40328W    
  พุธ11:00-14:00อาคาร 77122L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาพืชสวนประดับเท่านั้น
Course Description
ชนิดและพันธุ์ของไม้ตัดดอกเพื่อการค้า การผลิตไม้ตัดดอกประเภทต่างๆ เช่น ปลูกกลางแจ้งหรือในโรงเรือนแบบต่างๆ การปลูกและการดูแลรักษา เวลาและวิธีการตัดดอก การเก็บรักษา การคัดขนาดและการบรรจุหีบห่อเพื่อส่งตลาด

The subject consists of kinds and cultivars of commercial cut flower, the production of various cut flowers, e.g., outdoor, or inside various greenhouses, cultural practices, time and techniques of flower cutting, handling, sizing, packaging for marketing.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47