เมนูหลัก

พส302ไม้ผลเบื้องต้น
Introduction to Pomology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:พส415, พส416, พส417
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-11:00Lec.ไม้ผล115C956827W    
  อังคาร15:00-18:00Lab.ไม้ผล115L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาสาขาไม้ผล
Course Description
การจำแนกประเภทไม้ผล ส่วนประกอบต่างๆ ของไม้ผล ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำสวนไม้ผล เช่น การเลือกพื้นที่และการวางผังทำสวนไม้ผล การเตรียมพื้นที่และการปลูกไม้ผล การปฏิบัติดูแลรักษาสวนไม้ผล การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในสวนไม้ผล การขยายพันธุ์ไม้ผล ฮอร์โมนกับการผลิตไม้ผล และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล เป็นต้น

This subject consists of the classification and cultivar characteristics of fruit crops, biology of leaves, shoots, stems, flowers, fruits, and seeds, factors influencing orchard management, e.g., plant propagation, planting site selection.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47