เมนูหลัก

สก351การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร
Community and Agricultural Society Development
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00เหลืองโคราช111C502822W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3 รหัส 61301140
  02 พุธ09:00-12:0080-201147C83830W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2 ปี ชั้นปีที่ 1 รหัส 61101140
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 อาทิตย์15:00-18:00เหลืองโคราช111C50428W    
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2 ปี ชั้นปีที่ 1 รหัส 61101140
Course Description
ศึกษาถึงแนวความคิด ปรัชญา และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร รวมทั้งยุทธวิธีและกระบวนการในงานพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อีกทั้งการพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรณีศึกษาการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในประเทศแถบเอเชีย
Concept, philosophy and principles related to community and agricultural society development. Strategies and community and agricultural society development process. Theories related to various aspects of community development, eg. Economy,
society, politic. Community and agricultural society development under the concept of sustainable development. A case study of community development operation in Asia countries.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47