เมนูหลัก

สก321การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
Agricultural Extension and Communication Research
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สก320 หรือ
สก320
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00กุหลาบอินทจักร111C45387W    
  พุธ10:00-12:00กุหลาบอินทจักร111L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษต 4 ปี ชั้นปีที่ 2
  02 พฤหัสบดี08:00-10:00กุหลาบอินทจักร111C60564W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00กุหลาบอินทจักร111L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษต 2 ปี ชั้นปีที่ 1
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์16:00-18:00กุหลาบอินทจักร111C20191W    
  อาทิตย์18:00-20:00กุหลาบอินทจักร111L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษต 2 ปี ชั้นปีที่ 1
Course Description
ความหมาย แนวคิด หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยโดยเน้นถึงขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ การกำหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และ
การนำเสนองานวิจัย ในงานส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
Meaning, concept, principles and research methodology focusing on research processing such as problem determination, objectives of research, review of literature, hypothesis, sampling, data collection, statistical analysis choosing, report writing,
and data presentation for agricultural extension and communication tasks.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47