เมนูหลัก

สก452การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร
Planning and Evaluation in Agricultural Extension
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00กุหลาบอินทจักร111C50446W    
  อังคาร10:00-12:00กุหลาบอินทจักร111L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษต 4 ปี ชั้นปีที่ 3
Course Description
นโยบาย แผน โครงการ การจัดทำโครงการ วิธีการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การประเมินผลโครงการ เทคนิคการประเมินผลโครงการแบบต่างๆ การเขียนรายงานประเมินผลโครงการ

Policy, plan, project and project development planning, factors affecting project successful, problems and obstacles solving in project operation. Evaluation, technique in evaluation and evaluation writing.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47